ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ประกาศและคำสั่งของสำนักงาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการขึ้นทะเบียนผู้สอน << เข้าชม >>
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) แบบฟอร์มคำขอรับรองหลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
                       แบบฟอร์มหมายเลข 1 word ]       แบบฟอร์มหมายเลข 1 pdf ]

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) แบบประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับการอบรม
                       แบบฟอร์มหมายเลข 2 word ]       แบบฟอร์มหมายเลข 2 pdf ]

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) แบบติดตามผลภายหลังการอบรม
                       แบบฟอร์มหมายเลข 3 word ]       แบบฟอร์มหมายเลข 3 pdf ]

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4) แบบฟอร์มคำขอ ขึ้นทะเบียนผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
             
           แบบฟอร์มหมายเลข 4 word ]      แบบฟอร์มหมายเลข 4 pdf ]

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) แนวทางการรับรองหลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการขึ้นทะเบียนผู้สอน
                        [ เอกสารหมายเลข 5 pdf ]

  • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565  << เข้าชม >>  
  • ช่องทางการยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบคำร้องเรียน พ.ศ. 2566  << เข้าชม >>

  • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566  << เข้าชม >>

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • คำสั่งที่ 1/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  << เข้าชม >>


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads