ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
การออกกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การออกกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(รวมจำนวน 24 ฉบับ)
 
ระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       1. หลักเกณฑ์ค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563)
       5. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)
       6. ระเบียบคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
       7. ระเบียบคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565)
       8. ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565)
       9. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การกําหนดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565)
       11. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565)
       12. ระเบียบคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
       13. ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยการจัดองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
       14. ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565
       15. ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
 
ระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป
       8. แนวทางการดำเนินการในการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565)
       9. 
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2566


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads