ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคค

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล๐ การสรรหาบุคลากร / การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้อราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คำสั่ง สป.ดศ. ที่ บ.95/2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (นักเรียนทุน พสวท.)
คำสั่ง สป.ดศ. ที่ บ.47/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (นักเรียนทุน พสวท.) จำนวน 1 ราย 
ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ ดศ.เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประกาศ ดศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
การเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรฯ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 14 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

๐ การบรรจุและแต่งตั้ง
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงวันที่ 8 มกราคม 2564     
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (นักบริหาร ระดับต้น) สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
คำสั่ง สป.ดศ. ที่ บ.90/2563 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
คำสั่ง สป.ดศ. ที่ บ.106/2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประกาศ สป.ดศ. ลว. 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564  
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 
คำสั่ง สป.ดศ. ที่ บ.40/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
คำสั่ง สป.ดศ. ที่ บ.39/2564 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 

๐ การพัฒนาบุคลากร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้อราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

๐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร