ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์

          สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สป.ดศ. ทำหน้าที่ สคส.) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 8 (4) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำนวน 1 คน จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านอื่น (การรักษาผลประโยชน์ของชาติ) ทั้งนี้ ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564
 
          บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สป.ดศ. ทำหน้าที่ สคส. จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          สคส. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ <<ดาวน์โหลด>>

          สคส. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 <<ดาวน์โหลด>>

          สคส. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 <<ดาวน์โหลด>>

          สคส. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 <<ดาวน์โหลด>>

          สคส. ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล <<ดาวน์โหลด>>
 
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 141 6993 หรือ 02 142 1033


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร