ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สคส. วิดีโอบรรยายหลักการสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
         ep. 1 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 2 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 3 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564) <<เข้าชม>>

สคส. Infographic การดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
         + กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564) <<เข้าชม>>
         + กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564) <<เข้าชม>>
         + PDPA กับการพัฒนานวัตกรรม (เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564) <<เข้าชม>>
         + Privacy by Design (เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564) <<เข้าชม>>
         + กรอบการกำกับดูแลข้อมูลดิจิทัลของอาเซียน (ASEAN Framework on Digital Data Governance) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564) <<เข้าชม>>
         + Roadmap to CBPRs (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564) <<เข้าชม>>

สคส. Infographic สาระน่ารู้จากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
         ep. 3 “รู้เรื่องสิทธิ ง่ายนิดเดียว” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 3.1 “สิทธิการได้รับแจ้ง (Right to be Informed)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 3.2 “สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 3.3 “สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 3.4 “สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 3.5 “สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be Forgotten)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564) <<เข้าชม>>

         
ep. 2 “หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563) <<เข้าชม>>
         ep. 2.1 “Vital Interest” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 2.2 “สัญญา (Contract)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 2.3 “ภารกิจของรัฐ (Public Task)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 2.4 “หน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligations)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 2.5 “ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) <<เข้าชม>>
         ep. 2.6 “ความยินยอม (Consent)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) <<เข้าชม>>

         
ep. 1 “ใครเป็นใครใน PDPA” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563) <<เข้าชม>>
         ep. 1.1 “พนักงาน ไม่ใช่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) <<เข้าชม>>
         ep. 1.2 “พนักงาน ไม่ใช่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563) <<เข้าชม>>

สคส. หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [พิมพ์ครั้งที่ 2] (เผยแพร่เมื่อเดือน ตุลาคม 2563) <<เข้าชม1>> หรือ <<เข้าชม2>>

สคส. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) <<เข้าชม>>

สคส. Roll Up สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) <<เข้าชม>>

สคส. แผ่นพับสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) <<เข้าชม>>

สคส. คลิปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563) <<เข้าชม>>

สคส. หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [พิมพ์ครั้งที่ 1] (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) <<เข้าชม>>

สคส. Infographic สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563) <<เข้าชม>>

สคส. คลิปแนะนำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563) <<เข้าชม>>

สคส. ประโยชน์ที่จะได้รับจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน ตุลาคม 2562) <<เข้าชม>>


icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร