ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
งานและกิจกรรม

การประชุมหารือหลักเกณฑ์บริการที่จัดเป็น Critical Services กลุ่มหน่วยงาน Regulator

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ เลขาธิการ กมช. เป็นประธานการประชุมกับหน่วยงานควบคุม กำกับหรือดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (
CII) เพื่อหารือแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์บริการที่จัดเป็น Critical Services และหน่วยงานควบคุม กำกับหรือดูแล CII ของประเทศไทย โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทางปัจจัย และเกณฑ์การคัดเลือกบริการที่สำคัญ (Critical Services) ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลของสหภาพยุโรป (European Union Agency for Network and Information Security Agency  หรือ ENISA) เกณฑ์คัดเลือกบริการที่สำคัญ จะพิจารณาจาก 3 ด้าน ได้แก่ พิจารณาจากขอบเขตของผลกระทบ ผลกระทบหรือระดับความรุนแรงที่ตามมา และระยะเวลาที่กระทบต่อการให้บริการ ซึ่งมุ่งเน้นบริการที่มีผลกระทบสูงใน 9 ปัจจัย ดังนี้
1.ผลกระทบต่อประชากร
2.ผลกระทบเชิงความหนาแน่นของประชากร มีผลกระทบต่อชีวิตหรือการปฏิบัติงานของประชาชน
3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
4.ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กรหรือต่อประเทศ โดยเกิดผลกระทบรุนแรงต่อภาพลักษณ์
5.ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6.ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในสังคมหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
7.ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน
8.ผลกระทบต่อบุคคลที่ 3 / CII ระบบอื่น
9. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่รุนแรงมาก ทั้งนี้สำหรับเกณฑ์ประกอบการพิจารณา (Threshold) ในแต่ละปัจจัยจะต้องมาพิจารณากำหนดในรายละเอียดต่อไป

         


icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร