ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์

ceo
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
ประวัติการศึกษา
  • ๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ๐ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ๐ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
  • ๐ 2564 : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ๐ 2563 : รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ๐ 2560 : หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ๐ รักษาการหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ๐ 30 พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบัน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อื่นๆ
  • ๐ โทรศัพท์ : 02-141-6662
  • ๐ อีเมล : pr@mdes.go.th
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร