ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ

ceo
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
ประวัติการศึกษา
  • ๐ ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ๐ ระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ๐ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
  • ๐ 12 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ๐ 7 มีนาคม 2562 - 11 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา
  • ๐ 20 พฤศจิกายน 2558 - 6 มีนาคม 2562 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
อื่นๆ
  • ๐ โทรศัพท์ : 02-142-1169
  • ๐ อีเมล : pr@mdes.go.th
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร