ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์

ceo
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ฯ
ประวัติการศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
  • ๐ 2563 : รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ๐ 2560 : หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ๐ รักษาการหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อื่นๆ
  • ๐ โทรศัพท์ : 02-141-6662
  • ๐ อีเมล : pr@mdes.go.th
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร