ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ...
 • ...
 • ...
พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์

ceo
พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก City University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ รุ่นที่ 37
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
 • ๐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๐ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
 • ๐ ผู้อํานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
 • ๐ ผู้อํานวยการกองคดีการค้ามนุษย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ
 • ๐ อีเมล : saraban@mdes.go.th
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss