ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ...
 • ...
 • ...
นางอำไพ จิตรแจ่มใส

ceo
นางอำไพ จิตรแจ่มใส
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ฯ
ประวัติการศึกษา
 • ๐ ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน การธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
 • ๐ ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ๐ Graduate Diploma in English for Careers, Thammasat University
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
 • ๐ 2565 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๐ 2564 - 2565 : ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๐ 2560 - 2564 : ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๐ 2559 - 2560 : หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ช่องทางการติดต่อ
 • ๐ โทรศัพท์ : 02-141-6662
 • ๐ อีเมล : ampai.j@mdes.go.th
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss