ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์

ceo
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์
รองปลัดกระทรวงฯ
ประวัติการศึกษา
 • ๐ Ph.D. in Economics (Royal Thai Government Scholarship) Cornell University, NY, USA
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
 • ๐ 2564 - ปัจจุบัน : รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๐ 2564 : ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
 • ๐ 2561-2563 : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • ๐ 2560 : ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
อื่นๆ
 • Wetang Phuangsup, Ph.D.
 • Deputy Permanent Secretary
 • Experience
 • ๐ 2021 – present : Deputy Permanent Secretary
 • ๐ 2021 – present : Acting Secretary General of the Office of Personal Data Protection Committee
 • ๐ 2020 - 2021 : Senior Advisor in Tele-communication
 • ๐ 2018 - 2020 : Executive Director, Strategy and Planning Division
 • ๐ 2017 : Senior Expert in International Finance and Fiscal System, Ministry of Finance, Fiscal Policy Office
 • ๐ โทรศัพท์ : 02-141-6650
 • ๐ อีเมล : pr@mdes.go.th
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร