ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210