หัวข้อ ดาวน์โหลด
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2559

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558

3. คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
    ยกเลิกคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) นี้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558