สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
เอกสารจากการประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
 
หัวข้อ
Download
นโยบายบรอด์แบนด์แห่งชาติ
แผนพัฒนาฯฉบับที่11 กับการพัฒนาบรอดแบนด์
นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
Broadband (english version)