กองการต่างประเทศ


 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. กลุ่มงานความร่วมมือระดับทวิภาคี

3. กลุ่มงานความร่วมมือระดับพหุภาคี

4. กลุ่มงานองค์การระหว่างประเทศ

5. กลุ่มงานความร่วมมือระดับภูมิภาค