รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมชุมชน/ประชาชนใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” คู่ขนานการติดตั้งโครงข่ายครบ 24,700 หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.60