รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำพูน
1