รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ปลื้มชาวบ้านคลองอาราง จ.สระแก้ว ใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
1