รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมภาครัฐ – เอกชน – สถาบันการศึกษา เดินหน้าเทคโนโลยี 5Gใช้งาน ด้านต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนตร์ การสาธารณสุข-การแพทย์ นวัตกรรมการเกษตร และด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
1