รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ระยองและจันทบุรี ต่อยอดการใช้เน็ตประชารัฐในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1