รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
รมว.ดิจิทัลฯ หารือความร่วมมือด้าน Smart City ระหว่างไทยกับออสเตรีย
mdes_02

mdes_02

mdes_03

mdes_03

1