รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐ เพื่อการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล”
mdes_02

mdes_02

mdes_03

mdes_03

1