รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงานของ บมจ.ไทยคม
1