รูปภาพประกอบ
ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่ จ.เชียงราย
mdes_02

mdes_02

mdes_03

mdes_03

mdes_04

mdes_04

1