หัวข้อ ดาวน์โหลด
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561  
    ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560  
    ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 

3. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559  
    ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 

4. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม)  
    ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 

5. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558  
    ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 

6. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปี พ.ศ. 2557
    ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 

7. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปี พ.ศ. 2556(เพิ่มเติม)
    ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 

8. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปี พ.ศ. 2556
    ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556