รับฟังความคิดเห็น

ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ EEC

 


รวบรวมและจัดทำโดย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 021416806 (เสาวภา)