รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

Download

- ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

- ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

- ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

- ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

- ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

- ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

- ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๐

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๙

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 
 
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

Download

รายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ครั้งที่ ๑๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

รายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ครั้งที่ ๑๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

รายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ครั้งที่ ๑๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

รายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ครั้งที่ ๑๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ครั้งที่ ๑๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

รายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ครั้งที่ ๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

รายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ครั้งที่ ๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

รายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ครั้งที่ ๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) 
ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงฯ
 
 
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงฯ

Download

- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

- ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

- ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

- รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘