พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เเละเเกไขเพิ่มเติม ฉ2 พ.ศ. 2551 
  ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT, B.E. 2544 (2001) 
  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พศ. ๒๕๕๙ (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
  สถิติ พ.ศ. 2550 
  องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
  ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2545
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519