น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการศึกษา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส) รุ่นที่ ๖ สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อบรมสัมมนาการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างๆ
  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการทำงาน
 • ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • รองผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • ช่วยราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี