นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษา
 • ปริญญาโท MBA, EUROPEAN UNIVERSITY สวิสเซอร์แลนด์

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNVERSITY สหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)


 •  
ประสบการณ์การทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน
  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
  - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต ๗ (ห้วยขวาง-วังทองหลาง)
  - รองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
  - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม
  - คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
  - คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
  - คณะกรรมการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
  - อนุกรรมการติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
  - ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
  - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. ๑๕๕๑ – ๒๕๕๒
  - รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คนที่ ๑)
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑
  - รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดูแลงานด้านการศึกษา พัฒนาสังคม ด้านกีฬา การท่องเที่ยว และด้านการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
  - อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
  - กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙
  - ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทคมหานคร และโฆษกกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘
  - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท-ราชเทวี)
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗
  - รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (๒๕๔๖-๒๕๔๗)
 • พ.ศ. ๒๕๔๔
  - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
  - ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓
  - รับราชการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน กองการต่างประเทศ
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘
  - ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  - เลขานุการส่วนตัว รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
  (น.พ.กระแส ชนะวงศ์)