นายขจิต สุขุม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ ๒๕ (วปอ. ๕๕)
 • ปริญญาเอก (๒๕๓๑) Ph.D.(Agr.Economics),
  Purdue University, U.S.A.
 • ปริญญาโท (๒๕๒๗) Master of Science.
  (Agr. Economics),Purdue University U.S.A.
 • ปริญญาตรี (๒๕๒๔) Bachelor of Agricultural Commerce,
  Lincoln University, Christchurch, New Zealand
 • ระดับอุดมศึกษา (๒๕๒๑), High School, St. Andrew’s College, Christchurch, New Zealand.
ประวัติการทำงาน
 • ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๒๕๖๑ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (๔ เดือน) สำนักงานปลัดกรทรวงพาณิชย์ อัครราชทูต
  (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและ
  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ปฏิบัติราชการประจำส่วนกลาง)
 • ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (๔ ปี ๙ เดือน) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ (ซี ๙)
 • ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (๕ ปี ๗ เดือน) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (ซี ๙)
  กำกับดูแลงานด้านการต่างประเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ๒๕๔๓ – ๒๕๕๑ (รักษาการผู้อำนวยการ ๓ ปี และดำรงตำแหน่ง ๖ ปี
  ๑๑ เดือน) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและ
  พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (ซี ๘) รับผิดชอบงานส่งเสริมความรู้
  ภายในประเทศ งานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  กับต่างประเทศงานปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ
  งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  งานเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารทรัพย์สินทางปัญญา
  งานนิทรรศการและสัมมนาในประเทศ
 • ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ (๑ ปี) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
  นักวิชาการพาณิชย์ ๘ (ซี ๘ หัวหน้ากลุ่มกฎระเบียบการค้าโลก)
  งานแก้ต่างข้อพิพาทเหล็กโปแลนด์ งานองค์กรระงับข้อพิพาท
  การค้าโลก งานนโยบายว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐและ
  การอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทย
  ประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา ตำแหน่งที่ปรึกษาระดับ ๗
  งานกฎระเบียบองค์การการค้าโลก (AD,CVD และ SG)
  งานองค์กรระงับข้อพิพาท (DSB) ประธานคณะกรรมการ
  ว่าด้วยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก
  สมาชิกคณะลูกขุนพิจารณาข้อพิพาทองค์การการค้าโลก
  (DS46 – Brazil Aircraft)
 • ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗ กรมการค้าต่างประเทศ
  ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ๕ ประจำ กองพาณิชยกิจต่างประเทศ
  (งานกลุ่มตอบโต้มาตรการทุ่มตลาด) นักวิชาการพาณิชย์ ๖
  กองการค้าธัญพืช (ข้าวรัฐบาล) และสำนักอธิบดี
 • ๒๕๓๒ - ๒๕๓๔ คณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) อาจารย์ประจำวิชาเศรษฐมิติ
  และเศรษฐศาสตร์การเกษตรทั่วไป