นางอาทิตยา สุธาธรรม
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Morehead State University
  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  สาขาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) Morehead State University
  การอบรม
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม กลุ่มที่ ๑ รุ่นที่ ๗๒ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓ ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
 • เลขานุการคณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานเพื่อบูรณาการการทำงานรองรับการตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • เลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
 • เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
 • รองประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ตำแหน่งงานที่ผ่านมา
 • ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการระดับสูงผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการระดับสูงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ๙ วช. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร