น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการศึกษา
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔๔ วิทยาลัยนักบริหาร
  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น ๒๔
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
  Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ประวัติการทำงาน
 • ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง)
 • 2553 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • 2551 รองเลชาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับต้น)
 • 2548 ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9)
 • 2547 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการลงทุน
 • 2546 ผู้อำนวยการกองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5 (อุตสาหกรรมบริการ/สาธารณูปโภค)
 • 2545 ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการลงทุนที่ 6 (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก)
 • 2544 ผู้อำนวยการ กองแผนงานและพัฒนา