นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รองปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการศึกษา
 • ปี ๒๕๒๘ Master of Business Administration (International Relations)
  Azusa Pacific University U.S.A
 • ปี ๒๕๒๖ บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ - เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ - ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ - ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ทรงคุณวุฒิ) รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง)
  สำนักงาน ก.พ.ร.
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ทรงคุณวุฒิ)
  สำนักงาน ก.พ.ร.
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ(เชี่ยวชาญ)
  สำนักงาน ก.พ.ร.
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผู้อำนวยการสูง
  สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
  สำนักงาน ก.พ.ร.
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ (๙ ชช.)
  สำนักงาน ก.พ.ร.
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ - นักพัฒนาระบบราชการ ๘ ว
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  สำนักงาน ก.พ.ร.