นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการศึกษา
 • ปี ๒๕๒๘ Master of Business Administration (International Relations)
  Azusa Pacific University U.S.A
 • ปี ๒๕๒๖ บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๕๙ - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • พ.ศ.๒๕๕๘ - ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ทรงคุณวุฒิ) รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง)
  สำนักงาน ก.พ.ร.
 • พ.ศ.๒๕๕๖ - ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ทรงคุณวุฒิ)
  สำนักงาน ก.พ.ร.
 • พ.ศ.๒๕๕๕ - ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ(เชี่ยวชาญ)
  สำนักงาน ก.พ.ร.
 • พ.ศ.๒๕๕๒ - ผู้อำนวยการสูง
  สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
  สำนักงาน ก.พ.ร.
 • พ.ศ.๒๕๕๐ - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ (๙ ชช.)
  สำนักงาน ก.พ.ร.
 • พ.ศ.๒๕๔๘ - นักพัฒนาระบบราชการ ๘ ว
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  สำนักงาน ก.พ.ร.