นางคนึงนิจ คชศิลา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการศึกษา
 • ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ ๗๑ พศ.๒๕๕๔)สำนักงาน ก.พ.
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๗ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
 • พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๗ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี