นางคนึงนิจ คชศิลา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการศึกษา
  • ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ ๗๑ พศ.๒๕๕๔)สำนักงาน ก.พ.
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • พ.ศ. ๒๕๕๖ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
  • พ.ศ. ๒๕๕๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๗ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
  • พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๗ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี