นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๒๗ - Diplôme d'ingénieur (D.ING) Institute National
  Polytechnique de Grenoble (INPG), สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ - DEA. (Electronics) Institute National Polytechnique de Grenoble (INPG), สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • พ.ศ. ๒๕๒๒ - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๒๐ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๑ ชื่อ ประถมาภรณ์
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
 • ปัจจุบัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่ปรึกษา ปลัดประทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโยลี
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๗  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๔๕  ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
 • พ.ศ. ๒๕๔๕  นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย