การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO)
 
 
 • เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงสาระสำคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • หัวข้อ

  ดาวน์โหลด

  เอกสารที่ ๑ : รายงานการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

  เอกสารที่ ๒ : การบูรณาการงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ (Mobile Application)
  เอกสารที่ ๓ : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่นโยบาย Digital Economy (Data Center)

  เอกสารที่ ๔ : National Enterprise Architecture Framework and Enterprise Architecture

  เอกสารที่ ๕ : แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

  เอกสารที่ ๖ : แผนปฏิบัติการผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

 
 • เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
 • หัวข้อ

  ดาวน์โหลด

  เอกสารที่ ๑ : ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

  เอกสารที่ ๒ : เอกสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

  เอกสารที่ ๓ : กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

  เอกสารที่ ๔ : คู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

 
 • เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 • หัวข้อ

  ดาวน์โหลด

  เอกสารที่ ๑ หัวข้อ : เอกสารนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  เอกสารที่ ๒ หัวข้อ : เอกสารนำเสนอการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ

  เอกสารที่ ๓ หัวข้อ : เอกสารนำเสนอการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และความมั่นคง ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี

  เอกสารที่ ๔ หัวข้อ : เอกสารนำเสนอโครงการสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ

  เอกสารที่ ๕ หัวข้อ : เอกสารนำเสนอการปรับปรุงเว็บไซต์ภาครัฐ

 
 • เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
 • หัวข้อ

  ดาวน์โหลด

  เอกสาร วาระที่ ๓.๒ ตัวชี้วัด กพร

  เอกสาร วาระที่ ๓.๔ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภาครัฐ

  เอกสาร วาระที่ ๓.๕ เพิ่มเติม เรื่องการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทยและมาตรฐาน ISOIEC 29110

  เอกสาร วาระที่ ๔ แนวทางการบูรณาการ

  Open DataHandbook(ฉบับภาษาไทย)

  คู่มือการเลือกใช้บริการ Cloud Computing

  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110

  คู่มือการเขียนข้อกำหนดในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ไอซีทีภาครัฐ

  คู่มือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไอซีทีภาครัฐ

 
 • เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗
 • หัวข้อ

  ดาวน์โหลด

  คู่มือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ประกอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

  เอกสารนำเสนอแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

  เอกสารนำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

  เอกสารนำเสนอคู่มือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐประกอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ