English Version ฉบับภาษาไทย
  • COMPUTER-RELATED CRIME ACT B.E. 2550 (2007)     • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
  • Announcement of the National Council for Peace and Order No. 74/2557 (A.D.2014) Re: Electronic Conferencing     • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  • Notification of the Ministry of Information and Communication Technology Re: Standards for Electronic Conferencing Security B.E. 2557     • ประกาศ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗